cpanel

Thang May Mạnh Thắng

Tiêu chuẩn an toàn cho thang máy

- TCVN 5744: 1993 Thang máy – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
Download

- TCVN 5866: 1995 Thang máy – Cơ cấu an toàn cơ khí
Download

 

- TCVN 5867: 1995 Thang máy – Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng – Yêu cầu an toàn:
Download

- TCVN 6395: 1998 Thang máy điện – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt: Download

- TCVN 6396: 1998 Thang máy thuỷ lực – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
Đang cập nhật

- TCVN 6397: 1998 Thang cuốn và băng chở người – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
Đang cập nhật

- TCVN 6904: 2001 Thang máy điện – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
Đang cập nhật

- TCVN 6905: 2001 Thang máy thuỷ lực – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
Đang cập nhật

- TCVN 6906: 2001 Thang cuốn và băng chở người – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
Đang cập nhật

 

Bạn biết tới Thang Máy Mạnh Thắng từ đâu?
 

Đối tác

thanh máy
_______________________
thanh may
_______________________
mitsubishi

Videos thang máy